University Leadership
Source: Hit:3


Secretary of the Communist Party Committee of ZJUT

CAI YuanqiangPresident

LI XiaonianVice Secretary of the Communist Party Committee of ZJUT

HU WeiVice Presidennt

CHEN Ying

CHEN Jie

YU Xiaofen